ΩOmegaDict.com Dictionary >> berry


»

English - German Dictionary

German Translation of 'berry'English

German

berry picking season
[UK: beriː pikiŋ siːzn]
berry shrub
[UK: beriː ʃrʌb]
berry wine
[UK: beriː wain]
berry-like
[UK: beriː wain]
berrylike
[UK: beriː wain]
berrylike fruit from the elder
[UK: beriː wain]
barberry
[UK: beriː wain]
bayberry
[UK: beriː wain]
bearberry
[UK: beriː wain]
bilberry
[UK: bilbəriː]
blackberry
[UK: blækbəriː]
blueberry
[UK: bluːbəriː]
boysenberry
[UK: bɔiisenbəriː]
cranberry
[UK: krænbəriː]
edible berry
[UK: edibl beriː]
edible red berry
[UK: edibl ridkrɔs beriː]
elderberry
[UK: edibl ridkrɔs beriː]
gooseberry
[UK: guzbəriː]
hackberry
[UK: guzbəriː]
huckleberry
[UK: hʌklbəriː]
juniper berry
[UK: dʒuːnipər beriː]
loganberry
[UK: dʒuːnipər beriː]
mulberry
[UK: dʒuːnipər beriː]
raspberry
[UK: rɑːzbəriː]
resembling a berry
[UK: rizembliŋ ə beriː]
rowan berry
[UK: rizembliŋ ə beriː]
snow berry
[UK: snou beriː]
strawberry
[UK: strɔːbriː]
whortleberry
[UK: strɔːbriː]
woodstrawberry
[UK: wudstrɔːbriː]
blackberry bush
[UK: blækbəriː buʃ]
blackberry bushes
[UK: blækbəriː buʃiz]
blackberry jam
[UK: blækbəriː dʒæm]
blackberry scrub
[UK: blækbəriː skrʌb]
dried berry of black pepper
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
go blackberrying
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
mulberry tree
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
raspberry bush
[UK: rɑːzbəriː buʃ]
raspberry dessert sauce
[UK: rɑːzbəriː dizəːt sɔːs]
raspberry ice
[UK: rɑːzbəriː ais]
raspberry juice
[UK: rɑːzbəriː dʒuːs]
raspberry syrup
[UK: rɑːzbəriː sirəp]
strawberry cake
[UK: strɔːbriː keik]
strawberry jam
[UK: strɔːbriː dʒæm]
strawberry shrub
[UK: strɔːbriː ʃrʌb]


Last 10 Translation
the countdown has started
low bushes
washed or cleaned by rubbing
menaced
geo
ir
mew
noise
pedigree
berry


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr