ΩOmegaDict.com Dictionary >> berry


»

English - German Dictionary

German Translation of 'berry'English

German

berry picking season
[UK: beriː pikiŋ siːzn]
berry shrub
[UK: beriː ʃrʌb]
berry wine
[UK: beriː wain]
berry-like
[UK: beriː wain]
berrylike
[UK: beriː wain]
berrylike fruit from the elder
[UK: beriː wain]
barberry
[UK: beriː wain]
bayberry
[UK: beriː wain]
bearberry
[UK: beriː wain]
bilberry
[UK: bilbəriː]
blackberry
[UK: blækbəriː]
blueberry
[UK: bluːbəriː]
boysenberry
[UK: bɔiisenbəriː]
cranberry
[UK: krænbəriː]
edible berry
[UK: edibl beriː]
edible red berry
[UK: edibl ridkrɔs beriː]
elderberry
[UK: edibl ridkrɔs beriː]
gooseberry
[UK: guzbəriː]
hackberry
[UK: guzbəriː]
huckleberry
[UK: hʌklbəriː]
juniper berry
[UK: dʒuːnipər beriː]
loganberry
[UK: dʒuːnipər beriː]
mulberry
[UK: dʒuːnipər beriː]
raspberry
[UK: rɑːzbəriː]
resembling a berry
[UK: rizembliŋ ə beriː]
rowan berry
[UK: rizembliŋ ə beriː]
snow berry
[UK: snou beriː]
strawberry
[UK: strɔːbriː]
whortleberry
[UK: strɔːbriː]
woodstrawberry
[UK: wudstrɔːbriː]
blackberry bush
[UK: blækbəriː buʃ]
blackberry bushes
[UK: blækbəriː buʃiz]
blackberry jam
[UK: blækbəriː dʒæm]
blackberry scrub
[UK: blækbəriː skrʌb]
dried berry of black pepper
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
go blackberrying
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
mulberry tree
[UK: draid beriː ɔf blæk pepər]
raspberry bush
[UK: rɑːzbəriː buʃ]
raspberry dessert sauce
[UK: rɑːzbəriː dizəːt sɔːs]
raspberry ice
[UK: rɑːzbəriː ais]
raspberry juice
[UK: rɑːzbəriː dʒuːs]
raspberry syrup
[UK: rɑːzbəriː sirəp]
strawberry cake
[UK: strɔːbriː keik]
strawberry jam
[UK: strɔːbriː dʒæm]
strawberry shrub
[UK: strɔːbriː ʃrʌb]


Last 10 Translation
pollution layer
ripple
marvelous
irritate
gel
film companies
detonation
mark page
tempting
berry


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr