ΩOmegaDict.com Dictionary >> custom


»

 English - German Dictionary

 Search Results(150) >> custom

 English

 German

custom based on a constitution
[UK: kʌstəm beist ɔn ə kənstitjuːʃən]
custom house
[UK: kʌstəm haus]
custom houses
[UK: kʌstəm hauziz]
custom made
[UK: kʌstəm meid]
custom made by a tailor
[UK: kʌstəm meid biː ə teilər]
custom made furniture
[UK: kʌstəm meid fəːnitʃər]
custom of acting forcefully
[UK: kʌstəm ɔf æktiŋ fɔːsfuliː]
custom office
[UK: kʌstəm ɔfis]
custom offices
[UK: kʌstəm ɔfisiz]
custom suit
[UK: kʌstəm wumənzsuːt]
custom tailor
[UK: kʌstəm teilər]
custom-built
[UK: kʌstəm teilər]
custom-made
[UK: kʌstəmmeid]
custom-made suit
[UK: kʌstəmmeid wumənzsuːt]
customariness
[UK: kʌstoumæriliː]
customary action
[UK: kʌstəməriː ækʃən]
customary in a country
[UK: kʌstəməriː in ə kʌntriː]

1   2   3   4   >>  


Last 10 Translation
stick to
autonomic dysreflexia
be in a person
to do one's daily stint
geo
berry
noise
mew
menaced
custom


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.