ΩOmegaDict.com Dictionary >> gel


»

English - German Dictionary

German Translation of 'gel'English

German

gel
gelate
gelatin dynamite
gelatin slide
gelatine
[UK: dʒelətiːn]
gelatine in powdered form
[UK: dʒelətiːn in paudədmilk fɔːm]
gelatine powder
[UK: dʒelətiːn paudər]
gelatines
[UK: dʒelətinz]
gelatinization
[UK: dʒelətinz]
gelatinize
[UK: dʒelətinaiz]
gelatinized
[UK: dʒelətinaizd]
gelatinizes
[UK: dʒelətinaiziz]
gelatinizing
[UK: dʒelətinaiziŋ]
gelatinous
[UK: dʒelətinəs]
gelatinously
[UK: dʒelətinəzliː]
gelation
[UK: dʒelətinəzliː]
geld
[UK: dʒelətinəzliː]
gelded
[UK: geldid]
gelding
[UK: geldiŋ]
geldings
[UK: geldiŋz]
gelds
[UK: geldz]
gelid
[UK: dʒelid]
gelidity
[UK: dʒelid]
gelidly
[UK: dʒelidliː]
gelignite
[UK: dʒelidliː]
gelled
[UK: dʒeld]
gelling
[UK: dʒeliŋ]
gelogenesis
[UK: dʒeliŋ]
a real angel
[UK: ə reiɑːl eindʒl]
angel
[UK: eindʒl]
archangel
[UK: ɑːtʃeindʒl]
as an angel
[UK: əz æn eindʒl]
bagel
[UK: əz æn eindʒl]
become a gel
[UK: əz æn eindʒl]
change into gel
[UK: əz æn eindʒl]
clearance angel
[UK: kliərəns eindʒl]
cudgel
[UK: kʌdʒl]
degel
[UK: kʌdʒl]
destroying angel
[UK: distrɔiiŋ eindʒl]
eulenspiegel
[UK: distrɔiiŋ eindʒl]
evangel
[UK: distrɔiiŋ eindʒl]
face of an angel
[UK: feis ɔf æn eindʒl]
georg wilhelm friedrich hegel
[UK: feis ɔf æn eindʒl]
giora shpigel
[UK: feis ɔf æn eindʒl]
guardian angel
[UK: gɑːdiəneindʒl eindʒl]
honi hameagel
[UK: gɑːdiəneindʒl eindʒl]
ingel
[UK: indʒl]
like an angel
[UK: laik æn eindʒl]
little angel
[UK: litl eindʒl]
militant archangel
[UK: militənt ɑːtʃeindʒl]
of an angel
[UK: ɔf æn eindʒl]
plasmagel
[UK: ɔf æn eindʒl]
shower gel
[UK: ɔf æn eindʒl]
silica gel
[UK: ɔf æn eindʒl]
similar to an angel
[UK: ɔf æn eindʒl]
smile of an angel
[UK: smail ɔf æn eindʒl]
spiegel
[UK: smail ɔf æn eindʒl]
the fallen angel
[UK: ðiː fælən eindʒl]
till eulenspiegel
[UK: ðiː fælən eindʒl]
to cudgel
[UK: tou kʌdʒl]
tyll eulenspiegel
[UK: tou kʌdʒl]
ageless
[UK: eidʒləs]
agelessly
[UK: eidʒləsliː]
agelessness
[UK: eidʒləsliː]
angel of death
[UK: eindʒl ɔf deθ]
angel of high rank
[UK: eindʒl ɔf hai ræŋk]
angel of the highest order
[UK: eindʒl ɔf hai ræŋk]
angela dorothea merkel
[UK: eindʒl ɔf hai ræŋk]
angela merkel
[UK: eindʒl ɔf hai ræŋk]
angelfish
[UK: eindʒl ɔf hai ræŋk]
angelic
[UK: ændʒelik]
angelic face
[UK: ændʒelik feis]
angelic innocence
[UK: ændʒelik inəsns]
angelic smile
[UK: ændʒelik smail]
angelica
[UK: ændʒelik smail]
angelical
[UK: ændʒelikl]
angelically
[UK: ændʒelikɑːliː]
angels
[UK: eindʒlz]
angels that serve god
[UK: eindʒlz]
averagely
[UK: ævəridʒliː]
cageling
[UK: ævəridʒliː]
candy made of boiled gelatin
[UK: ævəridʒliː]
change into gelatin
[UK: ævəridʒliː]
changeless
[UK: tʃeindʒləs]
changelessly
[UK: tʃeindʒləsliː]
changelessness
[UK: tʃeindʒləsnəs]
changeling
[UK: tʃeindʒliŋ]
changing into gelatin
[UK: tʃeindʒliŋ]
class of the flagellates
[UK: klɑːs ɔf ðiː flædʒəleits]
containing gelatin
[UK: klɑːs ɔf ðiː flædʒəleits]
cudgeled
[UK: kʌdʒəld]
cudgeling
[UK: kʌdʒliŋ]
cudgels
[UK: kʌdʒəlz]
degel hatorah
[UK: kʌdʒəlz]
eagels
[UK: idʒlz]
engel's law
[UK: idʒlz]
engelbert dollfuss
[UK: idʒlz]
evangelic
[UK: iːvændʒelik]
evangelical
[UK: iːvændʒelikl]
evangelicalism
[UK: iːvændʒelikl]
evangelically
[UK: iːvændʒelikɑːliː]
evangelicals
[UK: iːvændʒeliklz]


Last 10 Translation
ferment
having one axis
shameful
victor
to tup
pollution layer
ripple
marvelous
irritate
gel


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr