ΩOmegaDict.com Dictionary >> geo


»

English - German Dictionary

German Translation of 'geo'English

German

geo
geocentric
[UK: dʒiːousentrik]
geocentric system
[UK: dʒiːousentrik sistəm]
geocentric theory of the universe
[UK: dʒiːousentrik θiəriː ɔf ðiː juːnivəːs]
geocentrically
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemical
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemist
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemistry
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geode
[UK: dʒiːoud]
geodes
[UK: dʒiːoudez]
geodesic
[UK: dʒiːoudesik]
geodesics
[UK: dʒiːoudesik]
geodesist
[UK: dʒiːoudesik]
geodesy
[UK: dʒiːoudesiː]
geodetic
[UK: dʒiːouditik]
geodetical
[UK: dʒiːouditikl]
geoffrey
[UK: dʒiːouditikl]
geog
[UK: dʒiːouditikl]
geographer
[UK: dʒiɔgrəfər]
geographers
[UK: dʒiɔgrəfəz]
geographic
[UK: dʒiəgræfik]
geographic region
[UK: dʒiəgræfik riːdʒən]
geographical
[UK: dʒiəgræfikl]
geographical location
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographical mile
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographical studies
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographically
[UK: dʒiəgræfikɑːliː]
geographies
[UK: dʒiɔgrəfiz]
geography
[UK: dʒiɔgrəfiː]
geography quiz
[UK: dʒiɔgrəfiː kwiz]
geography teacher
[UK: dʒiɔgrəfiː tiːtʃər]
geologic
[UK: dʒiəlɔdʒikl]
geological
[UK: dʒiəlɔdʒikl]
geological animal deposit
[UK: dʒiəlɔdʒikl æniməl dipɔzit]
geological layer of gold
[UK: dʒiəlɔdʒikl leiər ɔf gould]
geological period
[UK: dʒiəlɔdʒikl piəriəd]
geological rift
[UK: dʒiəlɔdʒikl rift]
geologically
[UK: dʒiəlɔdʒikɑːliː]
geologist
[UK: dʒiɔlədʒist]
geologists
[UK: dʒiɔlədʒists]
geology
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomagnetic
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomagnetism
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomedicine
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geometer
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geometric
[UK: dʒiəmetrik]
geometrical
[UK: dʒiəmetrikl]
geometrical body
[UK: dʒiəmetrikl boudiː]
geometrical error
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical figure
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical mean
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical progression
[UK: dʒiəmetrikl prəgreʃən]
geometrical proportion
[UK: dʒiəmetrikl prəpɔːʃən]
geometrically
[UK: dʒiəmetrikɑːliː]
geometrician
[UK: dʒiəmetriʃən]
geometry
[UK: dʒiəmetriʃən]
geomorphic
[UK: dʒiəmetriʃən]
geomorphology
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophagia
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophagism
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysical
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysical prospection
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysicist
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysics
[UK: dʒiəfiziks]
geopolitical
[UK: dʒiəupɔlitikl]
geopolitics
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg philipp telemann
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg wilhelm friedrich hegel
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george berkeley
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george bernard shaw
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george byron
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george catlett marshall
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george eliot
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george frederick handel
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george gershwin
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george herbert walker bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george lloyd
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george marshall
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george orwell
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george papandreou
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george peabody gooch
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george sand
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george walker bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george washington
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george westinghouse
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges bizet
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges braque
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges clemenceau
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges pompidou
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgette
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgia
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgian
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgian citizen
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geoscientist
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geotaxis
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geotaxy
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geothermal
[UK: dʒiəθəːml]
geotropic
[UK: dʒiəθəːml]
geotropically
[UK: dʒiəθəːml]
geotropism
[UK: dʒiəθəːml]
advantageous circumstances
[UK: ædvənteidʒəs səːkəmstənsiz]
advantageous development
[UK: ædvənteidʒəs diveləpmənt]


Last 10 Translation
coated
university in tel aviv
emm
diabolic
custom
the countdown has started
low bushes
washed or cleaned by rubbing
menaced
geo


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr