ΩOmegaDict.com Dictionary >> geo


»

English - German Dictionary

German Translation of 'geo'English

German

geo
geocentric
[UK: dʒiːousentrik]
geocentric system
[UK: dʒiːousentrik sistəm]
geocentric theory of the universe
[UK: dʒiːousentrik θiəriː ɔf ðiː juːnivəːs]
geocentrically
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemical
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemist
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geochemistry
[UK: dʒiːousentrikɑːliː]
geode
[UK: dʒiːoud]
geodes
[UK: dʒiːoudez]
geodesic
[UK: dʒiːoudesik]
geodesics
[UK: dʒiːoudesik]
geodesist
[UK: dʒiːoudesik]
geodesy
[UK: dʒiːoudesiː]
geodetic
[UK: dʒiːouditik]
geodetical
[UK: dʒiːouditikl]
geoffrey
[UK: dʒiːouditikl]
geog
[UK: dʒiːouditikl]
geographer
[UK: dʒiɔgrəfər]
geographers
[UK: dʒiɔgrəfəz]
geographic
[UK: dʒiəgræfik]
geographic region
[UK: dʒiəgræfik riːdʒən]
geographical
[UK: dʒiəgræfikl]
geographical location
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographical mile
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographical studies
[UK: dʒiəgræfikl loukeiʃən]
geographically
[UK: dʒiəgræfikɑːliː]
geographies
[UK: dʒiɔgrəfiz]
geography
[UK: dʒiɔgrəfiː]
geography quiz
[UK: dʒiɔgrəfiː kwiz]
geography teacher
[UK: dʒiɔgrəfiː tiːtʃər]
geologic
[UK: dʒiəlɔdʒikl]
geological
[UK: dʒiəlɔdʒikl]
geological animal deposit
[UK: dʒiəlɔdʒikl æniməl dipɔzit]
geological layer of gold
[UK: dʒiəlɔdʒikl leiər ɔf gould]
geological period
[UK: dʒiəlɔdʒikl piəriəd]
geological rift
[UK: dʒiəlɔdʒikl rift]
geologically
[UK: dʒiəlɔdʒikɑːliː]
geologist
[UK: dʒiɔlədʒist]
geologists
[UK: dʒiɔlədʒists]
geology
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomagnetic
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomagnetism
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geomedicine
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geometer
[UK: dʒiɔlədʒiː]
geometric
[UK: dʒiəmetrik]
geometrical
[UK: dʒiəmetrikl]
geometrical body
[UK: dʒiəmetrikl boudiː]
geometrical error
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical figure
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical mean
[UK: dʒiəmetrikl erər]
geometrical progression
[UK: dʒiəmetrikl prəgreʃən]
geometrical proportion
[UK: dʒiəmetrikl prəpɔːʃən]
geometrically
[UK: dʒiəmetrikɑːliː]
geometrician
[UK: dʒiəmetriʃən]
geometry
[UK: dʒiəmetriʃən]
geomorphic
[UK: dʒiəmetriʃən]
geomorphology
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophagia
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophagism
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysical
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysical prospection
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysicist
[UK: dʒiəmetriʃən]
geophysics
[UK: dʒiəfiziks]
geopolitical
[UK: dʒiəupɔlitikl]
geopolitics
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg philipp telemann
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georg wilhelm friedrich hegel
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george berkeley
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george bernard shaw
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george byron
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george catlett marshall
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george eliot
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george frederick handel
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george gershwin
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george herbert walker bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george lloyd
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george marshall
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george orwell
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george papandreou
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george peabody gooch
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george sand
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george walker bush
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george washington
[UK: dʒiəupɔlitiks]
george westinghouse
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges bizet
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges braque
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges clemenceau
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georges pompidou
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgette
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgia
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgian
[UK: dʒiəupɔlitiks]
georgian citizen
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geoscientist
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geotaxis
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geotaxy
[UK: dʒiəupɔlitiks]
geothermal
[UK: dʒiəθəːml]
geotropic
[UK: dʒiəθəːml]
geotropically
[UK: dʒiəθəːml]
geotropism
[UK: dʒiəθəːml]
advantageous circumstances
[UK: ædvənteidʒəs səːkəmstənsiz]
advantageous development
[UK: ædvənteidʒəs diveləpmənt]


Last 10 Translation
clear
allow
assembly line work
good night and sweet dreams
rescue
sonometer
wed
buffonery
glitch
geo


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr