ΩOmegaDict.com Dictionary >> lol


English - German Dictionary

German Translation of 'lol'English

German

loll about
lolled
[UK: lɔld]
lolling
[UK: lɔliŋ]
lolling about
[UK: lɔliŋ əbaut]
lollipop
[UK: lɔliŋ əbaut]
lolls
[UK: lɔlz]
lolly
[UK: lɔlz]
salol
[UK: lɔlz]
theelol
[UK: lɔlz]
xylol
[UK: lɔlz]
amylolysis
[UK: lɔlz]
cellulolytic
[UK: lɔlz]
classical philologist
[UK: klæsikl əmfilɔlədʒist]
comparative philology
[UK: kəmpærətivliː əmfilɔlədʒiː]
dactylology
[UK: kəmpærətivliː əmfilɔlədʒiː]
expert in syphilology
[UK: kəmpærətivliː əmfilɔlədʒiː]
german philology
[UK: dʒəːmən əmfilɔlədʒiː]
haplology
[UK: dʒəːmən əmfilɔlədʒiː]
ice lolly
[UK: dʒəːmən əmfilɔlədʒiː]
kiloliter
[UK: dʒəːmən əmfilɔlədʒiː]
lots of lolly
[UK: dʒəːmən əmfilɔlədʒiː]
philologic
[UK: filəlɔdʒik]
philological
[UK: filəlɔdʒikl]
philologist
[UK: əmfilɔlədʒist]
philologize
[UK: əmfilɔlədʒist]
philology
[UK: əmfilɔlədʒiː]
syphilologist
[UK: əmfilɔlədʒiː]
syphilology
[UK: əmfilɔlədʒiː]
to loll
[UK: əmfilɔlədʒiː]
vexillologist
[UK: əmfilɔlədʒiː]

Example Sentences Including 'lol'

The Seduction of Claude Debussy is a 1999 concept album by Art of Noise, featuring a line-up of Trevor Horn, Anne Dudley, Paul Morley, and Lol Creme.

Presence were a British rock band started by Gary Biddles, Lol Tolhurst, and Michael Dempsey.

Godley & Creme were an English rock duo composed of Kevin Godley and Lol Creme.

The retailer has revealed its list of top toys for Christmas 2018 - and the it includes toys from Paw Patrol, Lego, Lol Surprise and even a unicorn that poos glitter.

Levinhurst is an independent music band formed by Lol Tolhurst, a founding member of The Cure, and his wife Cindy Levinson.

Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr