ΩOmegaDict.com Dictionary >> past


»

English - German Dictionary

German Translation of 'past'English

German

past a certain age
[UK: pɑːst ə sətein ouldeidʒ]
past comparison
[UK: pɑːst kəmpærisn]
past danger
[UK: pɑːst deindʒər]
past due
[UK: pɑːst djuːdeit]
past endurance
[UK: pɑːst indjeərəns]
past his prime
[UK: pɑːst haiz praimkɔst]
past indiscretions
[UK: pɑːst indiskreʃənz]
past its time
[UK: pɑːst its taim]
past life
[UK: pɑːst laif]
past love
[UK: pɑːst lʌv]
past master
[UK: pɑːst mɑːstər]
past midday
[UK: pɑːst middei]
past participle
[UK: pɑːst pɑːtispl]
past perfect
[UK: pɑːst pəːfikt]
past praying for
[UK: pɑːst preiiŋ fər]
past school friend
[UK: pɑːst sʃuːl frend]
past ten o'clock
[UK: pɑːst sʃuːl frend]
past tense
[UK: pɑːst tens]
past year
[UK: pɑːst jəːr]
pasta
[UK: pæstə]
paste into
[UK: peist intə]
paste over
[UK: peist ouvər]
paste together
[UK: peist təgeðər]
paste up
[UK: peist ʌp]
paste wallpaper on a wall
[UK: peist wɔːlpeipər ɔn ə wɔːl]
paste-like
[UK: peist wɔːlpeipər ɔn ə wɔːl]
pasteboard
[UK: peistbɔːd]
pasted
[UK: pæstid]
pasted into
[UK: pæstid intə]
pasted over
[UK: pæstid ouvər]
pasted up
[UK: pæstid ʌp]
pastel colors
[UK: pæstl kɔləzəm]
pastel crayon
[UK: pæstl kreiən]
pastel drawing
[UK: pæstl drɔːiŋ]
pastelist
[UK: pɑːstelist]
pastern
[UK: pæstən]
pastes
[UK: peists]
pasteur
[UK: peists]
pasteurella
[UK: peists]
pasteurella bacteria
[UK: peists]
pasteurised
[UK: peists]
pasteurising
[UK: peists]
pasteurization
[UK: pɑːstʃəraizeiʃən]
pasteurize
[UK: pɑːstʃəraiz]
pasteurized
[UK: pɑːstʃəraizd]
pasteurized milk
[UK: pɑːstʃəraizd milk]
pasteurizer
[UK: pɑːstʃəraizd milk]
pasteurizes
[UK: pɑːstʃəraiziz]
pasteurizing
[UK: pɑːstʃəraiziŋ]
pastier
[UK: peistiər]
pasties
[UK: pæstiz]
pastiest
[UK: pæstiist]
pastil
[UK: pæstiist]
pastillation
[UK: pæstileiʃən]
pastille
[UK: pæstil]
pastime
[UK: pɑːstaim]
pastime of knitting
[UK: pɑːstaim ɔf nitiŋməʃiːn]
pastimes
[UK: pɑːstaimz]
pastiness
[UK: pæstinəs]
pasting
[UK: pæstiŋ]
pasting into
[UK: pæstiŋ intə]
pasting up
[UK: pæstiŋ ʌp]
pastor
[UK: pɑːstər]
pastor's house
[UK: pɑːstər]
pastoral care
[UK: pɑːstər]
pastoral landscape
[UK: pɑːstər]
pastoral letter
[UK: pɑːstər]
pastoral people
[UK: pɑːstər]
pastoral poem
[UK: pɑːstər]
pastoral scene
[UK: pɑːstər]
pastoral work
[UK: pɑːstər]
pastorale
[UK: pɑːstər]
pastoralist
[UK: pɑːstər]
pastorally
[UK: pɑːstər]
pastorate
[UK: pɑːstərət]
pastrami
[UK: pɑːstərət]
pastries
[UK: peistriz]


Last 10 Translation
to pay attention
symbols
mental arithmetic
systematizes
coldly
malice
perfumes
overheard
dozer
past


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr