ΩOmegaDict.com Dictionary >> world


»

English - German Dictionary

German Translation of 'world'English

German

world as a whole
[UK: wəːld əz ə houl]
world bank
[UK: wəːld bæŋk]
world body
[UK: wəːld boudiː]
world center
[UK: wəːld sentər]
world champion
[UK: wəːld tʃæmpiən]
world champions
[UK: wəːld tʃæmpiən]
world championship
[UK: wəːld tʃæmpiənʃip]
world chess champion since 1985
[UK: wəːld tʃæmpiənʃip]
world class
[UK: wəːld klɑːs]
world climate
[UK: wəːld klaimət]
world competitive level
[UK: wəːld kəmpetətiv levəl]
world conference
[UK: wəːld kɔnfərəns]
world congress
[UK: wəːld kɔŋgres]
world court
[UK: wəːld kɔːt]
world courts
[UK: wəːld kɔːts]
world cup
[UK: wəːld kʌp]
world cup preliminaries
[UK: wəːld kʌp]
world depression
[UK: wəːld dipreʃən]
world domination
[UK: wəːld dɔmineiʃən]
world dominations
[UK: wəːld dɔmineiʃən]
world economic forum
[UK: wəːld dɔmineiʃən]
world economy
[UK: wəːld ikɔnəmiː]
world empire
[UK: wəːld empaiər]
world empires
[UK: wəːld empaiər]
world exhibition
[UK: wəːld eksibiʃən]
world exposition
[UK: wəːld ekspəziʃən]
world expositions
[UK: wəːld ekspəziʃənz]
world fair
[UK: wəːld fɛər]
world fame
[UK: wəːld feim]
world famous
[UK: wəːld feiməs]
world full of competition
[UK: wəːld ful ɔf kɔmpətiʃən]
world health organization
[UK: wəːld helθ ɔːgənaizeiʃən]
world histories
[UK: wəːld helθ ɔːgənaizeiʃən]
world history
[UK: wəːld histriː]
world jewish congress
[UK: wəːld histriː]
world jewish relief
[UK: wəːld histriː]
world jewry
[UK: wəːld dʒiːriː]
world language
[UK: wəːld læŋgwidʒ]
world languages
[UK: wəːld læŋgwidʒiz]
world literature
[UK: wəːld litrətʃər]
world market
[UK: wəːld mɑːkit]
world markets
[UK: wəːld mɑːkits]
world meteorological organization
[UK: wəːld miːtiərəlɔdʒikl ɔːgənaizeiʃən]
world music
[UK: wəːld mjuːzik]
world name
[UK: wəːld neim]
world of animals
[UK: wəːld ɔf æniməlz]
world of culture
[UK: wəːld ɔf kʌltʃər]
world of emotions
[UK: wəːld ɔf imouʃənz]
world of employment
[UK: wəːld ɔf implɔimənt]
world of fancy
[UK: wəːld ɔf fænsiː]
world of film
[UK: wəːld ɔf film]
world of finance
[UK: wəːld ɔf fainæns]
world of gangsters
[UK: wəːld ɔf gæŋstəz]
world of ghosts
[UK: wəːld ɔf gousts]
world of ideas
[UK: wəːld ɔf aidiəz]
world of illusions or fantasy
[UK: wəːld ɔf iluːʒnz ər fæntəsiː]
world of nature
[UK: wəːld ɔf neitʃər]
world of nonsense and meaninglessness
[UK: wəːld ɔf nɔnsens ænd miːniŋləsnəs]
world of phantasy
[UK: wəːld ɔf nɔnsens ænd miːniŋləsnəs]
world of the cinema
[UK: wəːld ɔf ðiː sinəmə]
world of the dead
[UK: wəːld ɔf ðiː ded]
world of the future
[UK: wəːld ɔf ðiː fjuːtʃər]
world of the imagination
[UK: wəːld ɔf ðiː imædʒineiʃən]
world of the rich people
[UK: wəːld ɔf ðiː ritʃin piːpl]
world opinion
[UK: wəːld əpiniən]
world order
[UK: wəːld əpiniən]
world outlook
[UK: wəːld autluk]
world peace
[UK: wəːld piːs]
world picture
[UK: wəːld piktʃər]
world pictures
[UK: wəːld piktʃəresk]
world policy
[UK: wəːld pɔləsiː]
world population
[UK: wəːld pɔpjuleiʃən]
world power
[UK: wəːld pauər]
world powers
[UK: wəːld pauər]
world premiere
[UK: wəːld pauər]
world premieres
[UK: wəːld premiəz]
world production
[UK: wəːld prədʌkʃən]
world rankings
[UK: wəːld prədʌkʃən]
world record
[UK: wəːld rekɔːd]
world record holder
[UK: wəːld rekɔːd houldər]
world record time
[UK: wəːld rekɔːd taim]
world records
[UK: wəːld rikɔːdz]
world renowned
[UK: wəːld rinaund]
world security council
[UK: wəːld sikjeəritiː kaunsl]
world shaking
[UK: wəːld ʃeikiŋ]
world to come
[UK: wəːld tou kʌm]
world trade center
[UK: wəːld træd sentər]
world trade organization
[UK: wəːld træd ɔːgənaizeiʃən]
world traveler
[UK: wəːld trəvelər]
world under water
[UK: wəːld ʌndər wɔːtər]
world union of jewish students
[UK: wəːld ʌndər wɔːtər]
world view
[UK: wəːld vjuː]
world war
[UK: wəːld ər]
world war i
[UK: wəːld ər aiəmɔːfuliːsɔriː]
world war ii
[UK: wəːld ər aiəmɔːfuliːsɔriː]
world war ii concentration camp
[UK: wəːld ər aiəmɔːfuliːsɔriː]
world war two
[UK: wəːld ər twou]
world wars
[UK: wəːld wɔːz]
world weariness
[UK: wəːld wɛərinəs]
world weary
[UK: wəːld wiəriː]
world wide
[UK: wəːld waid]
world wide web
[UK: wəːld waid web]
world wildlife fund
[UK: wəːld waid web]
world without end
[UK: wəːld wiθɔːt ənd]
world's best
[UK: wəːld wiθɔːt ənd]
world's best chess player
[UK: wəːld wiθɔːt ənd]
world's forgotten
[UK: wəːld wiθɔːt ənd]
world-beater
[UK: wəːld wiθɔːt ənd]
world-famous
[UK: wəːldfeiməs]


Last 10 Translation
dusky
rfc
inauguration
gel
shameful
wed
tons
myiasis
up
world


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr